Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Shit or Shine, als beheerder van de SOS-CoachClub site, verder te noemen (SOS-CoachClub), besteedt aan de samenstelling van de SOS-CoachClub site is het mogelijk dat de informatie die op de SOS-CoachClub site wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

De bij SOS-CoachClub aangesloten coaches zijn zelf verantwoordelijk voor de uitstraling van en de informatie op het profiel dat zij op de website van SOS-CoachClub plaatsen. Het plaatsen van een profiel op de website van SOS-CoachClub biedt geen garantie voor het aantrekken van nieuwe cliënten.

De (potentiële) cliënt die contact opneemt met een op de SOS-CoachClub site vermelde coach, is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar keuze. SOS-CoachClub geeft geen advies en tips bij het koppelen van een coach en een (potentiële) cliënt. Het is aan de cliënt om zorg te dragen voor een tijdige beëindiging van de coaching wanneer een “klik” of het vertrouwen tussen cliënt en coach ontbreekt. Bij acute of ernstige psychische problematiek dient de cliënt zelfstandig contact op te nemen met een huisarts.

Mededelingen en informatie op het profiel van de coaches zijn die van de coaches zelf. SOS-CoachClub kan er niet voor instaan dat deze informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door de (potentiële) cliënt wordt geraadpleegd. De informatie en diensten die door een bepaalde coach op diens profiel worden aangeboden en/of vermeld, biedt geen garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

SOS-CoachClub sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de SOS-CoachClub site.

SOS-CoachClub zal zich inspannen om de beschikbaarheid van de SOS-CoachClub site zo groot mogelijk te doen zijn alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. SOS-CoachClub is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met storingen of met de onmogelijkheid de SOS-CoachClub site te kunnen raadplegen.

SOS-CoachClub behoudt het recht informatie op de SOS-CoachClub site in te korten, aan te passen dan wel niet te plaatsen. SOS-CoachClub behoudt zich tevens het recht voor materiaal te verwijderen.

Coaches dienen ervoor in te staan dat door het publiceren van informatie op de SOS-CoachClub site geen rechten van derden, zoals auteursrechten, worden geschonden, en niet anderszins onrechtmatig jegens derden wordt gehandeld. Coaches zijn zelf aansprakelijk voor een schending van rechten van derden en/of onrechtmatig handelen jegens derden.

Een coach en/of bezoek(st)er van de SOS-CoachClub site mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op de SOS-CoachClub site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van SOS-CoachClub of de betreffende rechthebbende (ook niet via een eigen netwerk).