Algemene Voorwaarden

Hieronder volgt een overzicht van belangrijke algemene voorwaarden die gelden voor leden van de SOS-CoachClub die van onze diensten gebruik maken.

ARTIKEL 1 DEFINITIES

Shit or Shine en haar SOS-CoachClub zijn onderdeel van het bedrijf 2Power. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld voor de SOS-CoachClub, waarbij SOS-CoachClub staat voor 2Power. Shit or Shine is een sociaal product van 2Power zonder winstoogmerk.

1.1 Diensten

De dienstverlening die door SOS-CoachClub wordt aangeboden door middel van de website https://www.shitorshine.nl/, bestaande onder meer uit het aanbieden van een online platform waarop Coaches en Gebruikers met elkaar in contact komen. De dienstverlening wordt onder artikel 3 verder toegelicht.

1.2 Coach-leden

Iedere coach, therapeut, psycholoog of andere persoon die waarvan de aanmelding is bevestigd en een lidmaatschap is aan gegaan.

1.3 Gebruiker

Iedere bezoeker / (potentiele) klant van de website.

1.4 Sublevarancier

Alle externe partijen waarmee SOS-CoachClub een samenwerking heeft gesloten voor het kwalitatief uitvoeren van haar diensten ten behoeve van alle Coach-leden en Gebruikers.

1.5 Website

Met Website wordt https://www.shitorshine.nl/ bedoeld en alles wat hieraan gelieerd is, zo ook de daarbij behorende apps en onderliggende websites.

1.6 Overeenkomst

Iedere overeenkomst tussen SOS-CoachClub en de Coach-leden op grond waarvan Shit or Shine diensten levert aan de Coach-leden.

ARTIKEL 2 ALGEMENE BEPALINGEN

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en eventuele andere rechtsverhoudingen tussen ‘SOS-CoachClub’ en de Coach-leden.

2.2 SOS-CoachClub wijst uitdrukkelijk toepasselijkheid van algemene inkoopvoorwaarden van de Coach af.

2.3 SOS-CoachClub zal nooit partij zijn in een overeenkomst die tot stand komt tussen Coach en Gebruiker.

2.4 ‘SOS-CoachClub’ heeft het recht deze Algemene Voorwaarden aan te passen op elk voor haar gewenst moment. Indien de Coach en/of Gebruiker na de aanpassing gebruik maakt van de diensten van ‘SOS-CoachClub’, wordt er stilzwijgend akkoord verleend met de wijzigingen.

2.5 Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden wordt vernietigd of nietig verklaard, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

2.6 Algemene Voorwaarden van subleveranciers maken deel uit van de overeenkomst tussen Coach en SOS-CoachClub. De algemene voorwaarden van eventuele sublevaranciers worden bij het sluiten van de overeenkomst aan de Coach ter beschikking gesteld. Bijbehorende voorwaarden zijn eveneens te vinden op de website van de Subleverancier en worden op verzoek kosteloos aan de Coach toegezonden.

ARTIKEL 3 DIENSTVERLENING

3.1 SOS-CoachClub is een online platform dat vraag van Gebruikers en aanbod van Coaches bij elkaar brengt.

ARTIKEL 4 GEBRUIK DIENSTEN

4.1 Om van de Diensten van SOS-CoachClub gebruik te kunnen maken, moet de Coach zich eerst registreren door middel van het indienen een verzoek tot vermelding op de Website. Een vermelding op de Website houdt in dat er een profiel wordt gemaakt waarop de Coach zich kan presenteren door middel van een aangeboden template inclusief foto.

4.2 SOS-CoachClub is gerechtigd een nieuwe aanmelding te weigeren wanneer SOS-CoachClub het vermoeden heeft dat een vermelding op https://www.shitorshine.nl/ in strijd is met algemeen geldende beroepsethische regels en gebruiken of de belangen van andere betrokkenen.

4.3 SOS-CoachClub is te allen tijde gerechtigd een verzoek zonder opgaaf van redenen om te weigeren dan wel te beëindigen.

4.4 De Gebruiker dient zelf een selectie te maken, gesprekken aan te gaan en (financiële) afspraken te maken op basis van eigen wensen en criteria. De selectie en de beslissing om gebruik te maken van de diensten van een Coach ligt volledig bij de Gebruiker. Bij klachten over een Coach of een Gebruiker is SOS-CoachClub bereikbaar via info@coachcircle.nl.

ARTIKEL 5 RECHTEN DIENSTEN

5.1 SOS-CoachClub is gerechtigd, zonder voorafgaand bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens de Coach en/of Gebruiker, de Website en/of Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de Website en/of Dienst.

5.2 SOS-CoachClub zal zich inspannen om kwalitatief goede en ononderbroken beschikbaarheid van haar Diensten te realiseren. SOS-CoachClub biedt echter geen garantie over kwaliteit en/of beschikbaarheid.

5.3 SOS-CoachClub is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de Website en/of in de Dienst aan te brengen.

5.4 SOS-CoachClub garandeert niet dat de Website en/of de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. SOS-CoachClub is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens de Coach-leden en Gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Website en/of de Dienst.

ARTIKEL 6 VERPLICHTINGEN COACH-LEDEN

6.1 Iedere Coach die verbonden is aan het platform van SOS-CoachClub dient binnen 48 uren contact op te nemen met iedere Gebruiker die zich via de SOS-CoachClub meldt bij de Coach. De Gebruiker heeft recht op een vrijblijvend kennismakingsgesprek met de Coach. De gebruiker kan te allen tijde afzien van dit kennismakingsgesprek en van de Coach wordt verwacht dat deze kennismaking gratis is.

6.2 De diensten van SOS-CoachClub mogen alleen gebruikt worden voor legale doeleinden. SOS-CoachClub neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie geplaatst op de website van de Coach. De Coach is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op zijn/haar site geplaatst wordt. De Coach zal door het gebruik van de diensten van SOS-CoachClub geen rechten van derden schenden, zich niet onfatsoenlijk of in strijd met de goede zeden of openbare orde gedragen en niet in strijd met wettelijke bepalingen handelen.

6.3 In het bijzonder zal de Coach zich houden aan de ethische gedragscode van de SOS-CoachClub en zijn/haar beroepsgroep.

6.4. De Coach dient de toegang tot zijn/haar account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient de Coach het wachtwoord strikt geheim te houden. SOS-CoachClub mag er vanuit gaan dat alle communicatie uitsluitend dient te gebeuren via het account van de Coach na aanmelding met gebruikersnaam en wachtwoord. De Coach zelf aansprakelijk voor alle handelingen, tenzij de Coach bij SOS-CoachClub heeft gemeld dat een ander het wachtwoord kent.

6.5 Indien de Coach, naar het oordeel van SOS-CoachClub, met bovenstaande verplichtingen in strijd handel6 is SOS-CoachClub gerechtigd de coach te weigeren en het lidmaatschap op te zeggen.

ARTIKEL 7 AANSPRAKELIJKHEID

7.1. SOS-CoachClub besteedt constante zorg en aandacht aan de inhoud en samenstelling van haar Websit. De aard van haar dienstverlening betreft echter het beschikbaar stellen van ruimte om informatie te plaatsen voor gebruikers van de Website. De informatie die via de website is te raadplegen is dan ook deels niet afkomstig van SOS-CoachClub. SOS-CoachClub controleert deze informatie niet op juistheid en volledigheid.

7.2. SOS-CoachClub aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het verlenen van de Diensten, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan. Deze bepaling is expliciet inclusief gevolg van enig contact tussen de Coach en de Gebruiker.

7.3 SOS-CoachClub garandeert niet en kan ook niet garanderen dat de informatie altijd volledig en correct is. SOS-CoachClub garandeert op geen enkele wijze de inhoudelijke kwaliteit of vakbekwaamheid van de Coaches die hun diensten op de Website aanbieden en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het eventuele contact met en behandeling door een Coach die via de website kan worden gevonden.

7.4. SOS-CoachClub is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de Dienst.

7.5. Coaches en/of Gebruikers vrijwaren SOS-CoachClub tegen alle mogelijke schade, vorderingen en aanspraken door derden die kunnen voortvloeien uit de onvolledigheid of onjuistheid van de informatie die via de website wordt verstrekt en uit de eventuele contacten, contracten en/of overeenkomsten met derden die voortvloeien uit het gebruik van de Website. Tevens vrijwaren Coaches en/of Gebruikers SOS-CoachClub voor eventuele aanspraken van derden als gevolg van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van deze derden.

7.6 De Coach verklaart SOS-CoachClub niet aansprakelijk te stellen voor claims die voortvloeien uit activiteiten van de Coach en op zijn beurt SOS-CoachClub te vrijwaren van enige aanspraak van derden terzake. De Coach vrijwaart SOS-CoachClub ter zake van aansprakelijkheid van derden met betrekking tot schade van welke aard ook, ontstaan door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

7.7 SOS-CoachClub is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan het ter beoordeling van SOS-CoachClub niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door de Coach.

7.8 Indien er sprake is van een Subleverancier, gaat de Coach ermee akkoord dat, ongeacht de manier waarop, dergelijke diensten van Subleveranciers aan de Coach worden aangeboden. SOS-CoachClub is uitsluitend aan te merken als tussenpersoon tussen de Coach en desbetreffende Subleverancier. SOS-CoachClub onderschrijft dergelijke diensten van Subleveranciers en/of derden op geen enkele manier en is op geen enkele manier verantwoordelijk of kan aansprakelijk gesteld worden voor de diensten van desbetreffende Subleverancier en/of derden. SOS-CoachClub is geen partij bij interacties of transacties tussen de Coach en diensten aangegaan met Subleveranciers en/of derden en is derhalve op geen enkele manier verantwoordelijk voor het controleren ervan.

7.9 De aansprakelijkheid van SOS-CoachClub is steeds beperkt tot het bedrag van 1  jaar lidmaatschap.

ARTIKEL 8 INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

8.1 Het auteursrecht en andere intellectuele, industriële of andere eigendomsrechten op de verstrekte informatie, gepubliceerde teksten, beeldmerken of ander materiaal op de websites berusten bij SOS-CoachClub en/of haar Coaches dan wel haar subleveranciers en mag niet zonder de schriftelijke toestemming van de rechthebbende openbaar worden gemaakt, verspreid of verveelvoudigd.

8.2 Informatie die de Coach opslaat of verwerkt is en blijft eigendom van de Coach (of dat van zijn/haar toeleveranciers).

8.3 Indien de Coach informatie stuurt naar SOS-CoachClub, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft de Coach haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de Dienst. Dit geldt niet voor informatie die de Coach nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

8.4 SOS-CoachClub zal geen kennisnemen van gegevens die de Coach opslaat en/of verspreidt via SOS-CoachClub, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of SOS-CoachClub daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal SOS-CoachClub zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

ARTIKEL 9 PRIVACY

9.1. Tijdens het aanmaken van het Account en gedurende het verlenen van de Dienst, verstrekt de Coach en soms de Gebruiker (persoons)gegevens aan SOS-CoachClub.  Deze (persoons)gegevens zullen conform het Privacy Statement van SOS-CoachClub en de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt.

9.2 SOS-CoachClub en/of haar Subleverancier verwerkt in bepaalde gevallen ook persoonsgegevens van Coach en/of Gebruikers. Om de rolverdeling en bijbehorende verplichtingen nader te regelen zijn hieromtrent bepalingen opgenomen in Bijlage 1 van deze Algemene Voorwaarden: Verwerkersovereenkomst.

ARTIKEL 10 TOEPASSELIJK RECHT

10.1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en is SOS-CoachClub gerechtigd om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen vast te stellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

10.2. SOS-CoachClub mag rechten en verplichtingen die uit deze Gebruiksvoorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal alle Coaches en Gebruikers  daarvan op de hoogte stellen mocht dit zich voordoen. Indien de Coach en/of Gebruikers deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, bestaat de mogelijkheid om het gebruik van de Diensten te staken en de Diensten tussentijds te beëindigen.

10.3. Deze Algemene Voorwaarden en alle mogelijke geschillen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden of met betrekking tot het gebruik van de Website of anderszins zijn onderworpen aan Nederlands recht.